Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort er ikke bare et gammelt militært fort. Det er også en spændende og smuk park med en populær badestrand og badeanstalt. Det ligger mellem Charlottenlund Skov og Øresund, og de åbne plæner danner rammer for et væld af fritidsaktiviteter. Her er både mulighed for solbadning, leg og boldspil, picnic samt en dukkert i Øresunds bølger.

Fortet blev bygget neden for Charlottenlund Slot som et led i Københavns Befæstning i årene 1886-88. I 1910 blev det bygget om til et regulært søfort og var et af de forter, som skulle beskytte København mod angreb fra søsiden.

Der blev rejst en høj jordvold rundt om hele området og gravet en 30-40 meter bred og 3 meter dyb voldgrav. Man kan stadig opleve de gamle kanoner på voldanlægget og resterne af det tætte krat, som skulle beskytte mod indtrængende fjender.

I dag er både fortet og dets omgivelser ved Strandparken et populært rekreativt område, som har været brugt til afholdelse af koncerter. Inde på fortområdet bag voldene er der en campingplads, og på volden ud mod Øresund en restauration.

Parken uden for selve fortet er domineret af store, åbne græsfælleder med enlige træer og af mindre haverum indrammet af tætklippede hække, hvor man kan finde lidt ro og nyde sin picnic.

I forbindelse med Strandparken ligger Charlottenlund Søbad, som er en smuk, privat badeanstalt, der modtager sommergæster mod en beskeden betaling.

Foto: Scanpix/Arne Magnussen

Share Button

DATA & LINKS

Charlottenlund Fort
Strandvejen 150
2920 Charlottenlund

  • Boldspil, leg, solbadning, havbad, picnic.
  • Strandarealet hørte oprindelig til Gentofte Dyrehave ved Stranden, som blev oprettet i 1622 af kong Christian 4. Senere hørte arealet til Gyldenlund - det nuværende Charlottenlund Slot.

  • Ved anlæggelsen af fortet i 1886 blev den nordlige del, hvor parken ligger i dag, forpagtet af kronprins Frederik – den senere kong Frederik 8., som lod strandparken planere og udlægge til køkkenhave.
  • Fortet og Strandparken har været offentlig park siden 1932.
  • De traditionelle rockkoncerter på Fortet blev på et tidspunkt standset pga. klager fra de omkringboende, men der holdes fortsat operakoncerter.
  • Tagrør, bredbladet dunhammer, gul iris,  alm. mjødurt, gråpil, rødel, lodden dueurt, alm. fredløs, sværtevæld, vand-mynte, bittersød natskygge og kryb-hvene.
  • Tilgængeligt for gangbesværede.
  • Der er restauration og iskiosk.
1 km

Del lokation automatisk