Nymosen

Nymosen er lidt af en hemmelighed for næste alle andre end de mennesker, der bor i Vangede. Den gemmer sig bag Vangede Kirke og inde mellem boligblokke og villakvarterer. Det er en gammel tørvemose, som Gentofte Kommune gennem årene har gjort en del for at gøre attraktiv og tilgængelig. Her er både en lang løberute, en topmoderne legeplads og masser af natur.

Ligesom de nærliggende moser, Gammelmosen og Brobæk Mose, ligger den i en istidslavning på den højderyg, som strækker sig mellem Ordrup og Gladsaxe, og selve søen er opstået, efter der er blevet opgravet tørv i mosen.

Inde midt i parkområdet ligger der et idrætsanlæg med fodboldbaner, som tilhører Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI) med tilknyttede faciliteter og en café.

Langs søbredderne vokser der store bredbladede skræpper hvor blishøns, ænder, gæs og smådyr kan gemme sig, og spredt langs bredder og plæner vokser bøg, ask og kirsebær. Gamle piletræer er væltet ud i vandet, men vokser stadig videre og er med til at skabe variation og liv.

På holmene ude i søen vokser der mange steder en tæt pileskov, som med tiden skal erstattes med rørskov til gavn for bl.a. det fugleliv, som findes i så rig mængde i Nymosen. Flere steder er der opsat træredskaber, som kan benyttes til motion og styrketræning

Samtidig er der anlagt en ny gangbro tværs over søens vådområde, og der er plantet nye træer for at skabe variation i plantevæksten og bedre betingelser for dyrelivet.  Det er også planen at skabe nye skovområder med bøg og eg i yderområder bag idrætsanlægget.

Oprindeligt hed den Wildes Mose, men da man i 1937 begyndte at anlægge den som et parkområde, fik den navnet Nymosen som en pendant til den fredede og uberørte Gammelmosen,  der blot ligger ca. 700 meter derfra i luftlinje, og det et navn, som den med de mange nye plejeinitiativer til fulde lever op til.

Foto: Søren Rud

Share Button

DATA & LINKS

Nymosen
2820 Gentofte

  • Picnic, gå- og løbeture, motionsområder, legeplads, boldbaner, naturoplevelser.
  • Wildes Mose hørte oprindeligt under Bernstorffs Gods og lå som en tørvemose inde mellem dyrkede marker ved landsbyerne Vangede og Buddinge. Efter forskellige ejerskifter overgik den omkring år 1900 til Gentofte Kommune, som påbegyndte parkanlægget i 1937 under navnet Nymosen.
  • Der er blevet gravet tørv i mosen siden det tidlige 1800-tal. Især under de to verdenskrige, hvor der var mangel på brændsel, blev der gravet mange tørv i Nymosen.
  • Skræpper, vandplanter og rørskov. Pil, elm, ask, hæg, eg og bøg.
  • Fiskehejre, lille og stor skallesluger, toppet, lille og sorthalset lappedykker, krikand, troldand, taffeland, hvinand og gråand.
  • Grågæs, blishøns, knopsvane og spætmejse.
  • Der er adgang på stierne for gangbesværede.
  • Der er café ved indgangen til GVI’s baneanlæg.
1 km

Del lokation automatisk